Kategoria: prawo

Wymagania co do zawartości wniosku o legalizację oraz dokumentu z przeprowadzonych badań (protokół, dawniej zapiska) określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.04.2017 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Wniosek o legalizację ponowną ciepłomierzy sporządzony w języku polskim powinien zawierać:

a) nazwę,

b) numer(y) fabryczny, o ile ma zastosowanie,

c) liczbę przyrządów w partii i zakres numerów fabrycznych o ile ma to zastosowanie,

d) zakres pomiarowy, o ile ma to zastosowanie

W przypadku dużych ilości zgłaszanych przyrządów wniosek może nie zawierać numerów fabrycznych o ile będą określone przed wykonaniem samej czynności sprawdzenia.

Z przeprowadzonych pomiarów sporządza się protokół dawniej nazywany zapiską. Protokół taki powinien zawierać:

a) organ administracji miar albo podmiot upoważniony przeprowadzający sprawdzenie,

b) osobę przeprowadzającą sprawdzenie,

c) wnioskodawcę,

d) przyrząd pomiarowy,

e) miejsce i termin przeprowadzenia sprawdzenia,

f) miejsce zainstalowania lub użytkowania przyrządu pomiarowego, jeśli ma to zastosowanie,

Należy pamiętać, że protokół z przeprowadzonych czynności legalizacji nie jest dokumentem poświadczającym legalizację i spełnienie przez przyrząd zgodności z wymogami. Poświadczeniem takim są cechy legalizacyjne naniesione na przyrząd.