Wskutek epidemii COVID19 spowodowanej wirusem SARS-COV2 wprowadzono zmiany w ustawie Prawo o Miarach mające pomóc przedsiębiorcom w zwalczaniu jej skutków.

Ustawodawca przewidział, że w niektórych przypadkach może dojść do przekroczenia terminów ważności legalizacji przyrządów pomiarowych i postanowił przedłużyć okresy legalizacji o dodatkowe pół roku.

W ustawie "koronawirusowej" znalazł się zapis zmieniający Prawo o Miarach:

Art.29. W ustawie z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2020r. poz.140 i 285) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:
„Rozdział 7a Przepisy epizodyczne Art.26c.
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy  organ  administracji  miar  może  w 2020 r., na  wniosek  podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że  wnioskodawca  złoży  oświadczenie,  że  od  dnia  dokonania ostatniej  legalizacji  nie  wprowadzono  zmian  dotyczących konstrukcji, wykonania  i warunków  właściwego  stosowania przyrządu  pomiarowego  i że spełnia   on   wymagania,   w szczególności   w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
2. Wniosek  oraz  oświadczenie,  o których  mowa  w ust.1,  mogą zostać złożone  pisemnie  lub  za  pomocą  środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art.2 pkt 5  ustawy  z dnia  18 lipca 2002r.  oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  z 2020r. poz. 344).  Organ  administracji  miar,  do którego  wpłynął wniosek  oraz  oświadczenie,  może  dokonywać  wezwań  do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub winny sposób; sposób wezwania należy  udokumentować  dołączając  do  akt  sprawy notatkę  służbową  lub potwierdzenie transmisji danych.
3. Odroczenie  terminu  dokonania  legalizacji  ponownej  i zezwolenie  na dalsze  użytkowanie  na  warunkach  określonych  w ust.1 następuje  w drodze decyzji administracyjnej.”.
 
Należy pamiętać, że odroczenie legalizacji odbywa się "na wniosek" i dotyczy przyrządów mających już za sobą przynajmniej jedną legalizację. Przyrządy po ocenie zgodności, a przed pierwszą legalizacją ponowną, nie zostały przewidziane w powyższych zapisach. Najlepiej skontaktować się punktem legalizacji ciepłomierzy i sprawdzić, czy jego praca przebiega bez większych zakłóceń.

Interesuje Cię legalizacja? Dzwoń +48 22 290 42 56

Używamy ciasteczek (cookies)
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, strona może działać niepoprawnie.